Drop Here
Add a comment
Shahrokh . 124 Posts
665 views
45% 147 66

Type: Original

Language: Persian

Release: 2014-12-30

License: All rights reserved

(مسعود فرد منش)
از هم آغوشی باران هوس
با تن خشک کـَویر دل ما
خار صدسالهء غم ،شاخهء دیگرآورد

با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم سَرِ ما مست نکرد
خنده را با لب پژمردهء ما ،
رفـیق و هـمـدست نکرد

(شاهرخ)
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم ،اَشگ ماتـَم که رفیق دل ماست
از رفاقت نبریدو ،از پریشانی ما ،خسته وُ بیزار نشد

(مسعود فرد منش)
با هوس هم ،اَشگ ماتـَم که رفیق دل ماست
از رفاقت نبریدو ،از خطوط گنگ پیشانی ما
از پریشانی ما ،خسته وُ بیزار نشد

با هوس هم تـَن خشکیدهءما ،تـَکیدو پَربار نشد
بوتهء خشک اُمید ،
اَبَدا غنچه نکردو هرگز از شکوفه پُربار نشد
با هوس هم دل ما شاد نشد

(شاهرخ)
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
با هوس هم دل ما شاد نشد
غصه از دست دل آزاد نشد
  
Share Havas by Shahrokh
Sponsord
Related Sounds