Drop Here
Tracklist 10
 • Dariush by Mara Beh Khaneam Bebar
  dariush
  Mara Beh Khaneam Bebar
  1,785 20 3 0
 • Dariush by Nazanin
  dariush
  Nazanin
  707 2 1 0
 • Dariush by Ayeneh
  dariush
  Ayeneh
  2,882 24 5 1
 • Dariush by Hadeseh
  dariush
  Hadeseh
  2,336 24 1 2
 • Dariush by La Laee
  dariush
  La Laee
  3,889 43 4 3
 • Dariush by Niyayesh
  dariush
  Niyayesh
  3,058 22 4 0
 • Dariush by Sargardan
  dariush
  Sargardan
  3,571 41 5 3
 • Dariush by Jangal Khari
  dariush
  Jangal Khari
  4,678 40 6 6
 • Dariush by Yas Parpar
  dariush
  Yas Parpar
  5,376 52 3 4
 • Dariush by Faday Vatan
  dariush
  Faday Vatan
  5,479 39 10 4
Add a comment
Dariush . 184 Posts
1,785 views
100% 980 177

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-01-27

License: All rights reserved

شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا
مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست
کسی بفکر ما شدن
ازان تبار خود شکن
تمامه ای و بغض من
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر
ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزنم
که شب ترانه ساز نیست
مرابخانه ام ببر
که عشق در میانه نیست
مرابخانه ام ببر
اگرچه خانه خانه نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر
ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزنم
که شب ترانه ساز نیست
مرابخانه ام ببر
که عشق در میانه نیست
مرابخانه ام ببر
اگرچه خانه خانه نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
  
Share Mara Beh Khaneam Bebar by Dariush
Related Sounds
Sponsord