Drop Here
Tracklist 10
 • Dariush by Mara Beh Khaneam Bebar
  dariush
  Mara Beh Khaneam Bebar
  195 0 0 0
 • Dariush by Nazanin
  dariush
  Nazanin
  128 0 0 0
 • Dariush by Ayeneh
  dariush
  Ayeneh
  133 1 0 0
 • Dariush by Hadeseh
  dariush
  Hadeseh
  133 0 0 0
 • Dariush by La Laee
  dariush
  La Laee
  120 0 0 0
 • Dariush by Niyayesh
  dariush
  Niyayesh
  123 0 0 0
 • Dariush by Sargardan
  dariush
  Sargardan
  118 0 1 0
 • Dariush by Jangal Khari
  dariush
  Jangal Khari
  117 0 0 0
 • Dariush by Yas Parpar
  dariush
  Yas Parpar
  124 0 0 0
 • Dariush by Faday Vatan
  dariush
  Faday Vatan
  146 0 0 0
Add a comment
Dariush . 200 Posts
195 views
0% 0 20

Type: Original

Language: Persian

Release: 2013-01-27

License: All rights reserved

شب اشیان شب زده
چکاوک شکسته پر
رسیده ام به ناکجا
مرا بخانه ام ببر
کسی بیادعشق نیست
کسی بفکر ما شدن
ازان تبار خود شکن
تمامه ای و بغض من
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر
ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزنم
که شب ترانه ساز نیست
مرابخانه ام ببر
که عشق در میانه نیست
مرابخانه ام ببر
اگرچه خانه خانه نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست

مرابخانه ام ببر
ستاره دلنواز نیست
سکوت نعره میزنم
که شب ترانه ساز نیست
مرابخانه ام ببر
که عشق در میانه نیست
مرابخانه ام ببر
اگرچه خانه خانه نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
از این چراغ مردگی
از این براب سوختن
از این پرنده کشتنو
از این قفس فروختن
چگونه گریه سر کنم
که یار غمگسار نیست
مرا بخانه ام ببر
که شهر شهر یار نیست
  
Share Mara Beh Khaneam Bebar by Dariush
Related Sounds
Sponsord